Benvalor Placeholder D

Ben­va­lor Erf­recht­ad­vo­ca­ten

Wij zijn advo­ca­ten en fis­ca­lis­ten, gespe­ci­a­li­seerd in erf­recht. Wij advi­se­ren erf­ge­na­men, exe­cu­teurs, ver­ef­fe­naars en ont­erf­de kin­de­ren, maar ook pro­fes­si­o­nals zoals nota­ris­sen en accoun­tants die onder­steu­ning zoe­ken bij erf­rech­te­lij­ke zaken. Spe­ci­aal voor ont­erf­de kin­de­ren heb­ben wij een unie­ke Legi­tie­me­Por­tie­Cal­cu­la­tor ont­wik­keld om snel te ont­dek­ken waar­op je aan­spraak kunt maken.

Onze spe­ci­a­lis­ten

Ik ben erfgenaam

Ben je erf­ge­naam in een nala­ten­schap en op zoek naar infor­ma­tie over wat dat pre­cies betekent?
Lees hier meer

Ik ben executeur

Ben je benoemd tot exe­cu­teur en heb je vra­gen over je posi­tie, je rech­ten en je plichten?
Lees hier meer

Ik ben onterfd

Bere­ken met onze Legi­tie­me­Por­tie­Cal­cu­la­tor waar je als ont­erfd kind aan­spraak op kunt maken.
Pro­beer het uit

Ik doe aan­gif­te erfbelasting

Hulp nodig bij het indie­nen van de aan­gif­te of op zoek naar een second opinion?
Neem con­tact op