Benvalor Placeholder I

Ben­va­lor Erf­recht­ad­vo­ca­ten

Wij zijn advo­ca­ten en fis­ca­lis­ten, gespe­ci­a­li­seerd in erf­recht. Wij advi­se­ren erf­ge­na­men, exe­cu­teurs, ver­ef­fe­naars en ont­erf­de kin­de­ren, maar ook pro­fes­si­o­nals zoals nota­ris­sen en accoun­tants die onder­steu­ning zoe­ken bij erf­rech­te­lij­ke zaken. 

Onze spe­ci­a­lis­ten

Ik ben erfgenaam

Ben je erf­ge­naam in een nala­ten­schap en op zoek naar infor­ma­tie over wat dat pre­cies betekent?
Lees hier meer

Ik ben onterfd

Ben je ont­erfd door je ouders en op zoek naar infor­ma­tie over je rech­ten als kind?
Lees hier meer

Ik ben executeur

Ben je benoemd tot exe­cu­teur en heb je vra­gen over je posi­tie, je rech­ten en je plichten?
Lees hier meer

Ik ben vereffenaar

Ben je ver­ef­fe­naar van een nala­ten­schap en wil je meer weten over de taak en de juri­di­sche posi­tie van een vereffenaar?
Lees hier meer