Benvalor Placeholder H

Pri­va­cysta­te­ment

Pri­va­cysta­te­ment 2018 Ben­va­lor B.V.

Onder de Euro­pe­se Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (hier­na te noe­men: de AVG”) wor­den de pri­va­cy­rech­ten van per­so­nen ver­sterkt en uit­ge­breid. Ben­va­lor B.V. (“Ben­va­lor”) res­pec­teert uw pri­va­cy en ver­werkt per­soons­ge­ge­vens in de hoe­da­nig­heid van ver­wer­kings­ver­ant­woor­de­lij­ke over­een­kom­stig de nieu­we rech­ten voort­vloei­end uit de AVG.

1. Per­soons­ge­ge­vens

Met per­soons­ge­ge­vens wordt alle infor­ma­tie over een geï­den­ti­fi­ceer­de of iden­ti­fi­ceer­ba­re natuur­lij­ke per­soon bedoeld.

Ben­va­lor kan onder meer de vol­gen­de per­soons­ge­ge­vens verwerken:

 • basis­ge­ge­vens zoals uw voor- en ach­ter­naam, titel;
 • con­tact­ge­ge­vens zoals uw e‑mailadres, post­adres en telefoonnummer;
 • gege­vens betref­fen­de het appa­raat dat u gebruikt om onze web­si­te te bezoe­ken, zoals een IP-adres;
 • gege­vens betref­fen­de uw bezoek aan onze website;
 • per­soons­ge­ge­vens die u ons ver­strekt ten behoe­ve van een sol­li­ci­ta­tie, zoals uw voor- en ach­ter­naam, geboor­te­da­tum, adres, tele­foon­num­mer, nati­o­na­li­teit, bur­ger­lij­ke staat en alle ove­ri­ge in uw sol­li­ci­ta­tie ver­mel­de persoonsgegevens;
 • alle ove­ri­ge op u betrek­king heb­ben­de per­soons­ge­ge­vens die u Ben­va­lor ver­strekt of die Ben­va­lor kan ver­krij­gen in ver­band met de doel­ein­den en op basis van de grond­sla­gen zoals hier­na wor­den vermeld.

2. Het ver­za­me­len van persoonsgegevens

Ben­va­lor ver­za­melt per­soons­ge­ge­vens die u aan ons heeft ver­strekt. Daar­naast kan Ben­va­lor uw per­soons­ge­ge­vens ver­krij­gen uit ande­re bron­nen, zoals een ande­re advo­caat, weder­par­tij­en, het Han­dels­re­gis­ter, het Kadas­ter of door gebruik te maken van open­ba­re bronnen.

3. De ver­wer­king van persoonsgegevens

Met de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens wordt een bewer­king of een geheel van bewer­kin­gen met betrek­king tot per­soons­ge­ge­vens of een geheel van per­soons­ge­ge­vens, al dan niet uit­ge­voerd via geau­to­ma­ti­seer­de pro­ce­dés bedoeld.

Ben­va­lor kan uw per­soons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doel­ein­den verwerken:

 • om juri­di­sche dien­sten te verstrekken;
 • om aan de juri­di­sche en wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen te voldoen;
 • voor mar­ke­ting en busi­ness devel­op­ment acti­vi­tei­ten, zoals nieuws­brie­ven, uit­no­di­gin­gen voor events die door Ben­va­lor wor­den geor­ga­ni­seerd en ande­re mar­ke­ting­com­mu­ni­ca­tie die voor u van belang kan zijn;
 • voor het behan­de­len van uw sollicitatie;
 • voor het gene­re­ren van sta­tis­tie­ken betref­fen­de het gebruik van de web­si­te en/​of om de web­si­te te ana­ly­se­ren en te verbeteren.

Ben­va­lor ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens op basis van een of meer­de­re van de vol­gen­de juri­di­sche grondslagen:

 • u heeft toe­stem­ming gege­ven voor de ver­wer­king van persoonsgegevens;
 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de uit­voe­ring van een over­een­komst met Ben­va­lor waar­bij u par­tij bent;
 • het vol­doen door Ben­va­lor aan een wet­te­lij­ke verplichting;
 • een gerecht­vaar­digd belang van Ben­va­lor of anderen.

4. De bewaartermijn

Ben­va­lor bewaart uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan nood­za­ke­lijk is voor het berei­ken van de in dit pri­va­cysta­te­ment genoem­de doel­ein­den. De AVG heeft geen spe­ci­fie­ke bewaar­ter­mijn voor het bewa­ren van per­soons­ge­ge­vens voor­ge­schre­ven. Ande­re wet- en regel­ge­ving kan wel spe­ci­fie­ke bewaar­ter­mij­nen bevat­ten. Als dat het geval is, heeft Ben­va­lor de plicht om deze bewaar­ter­mij­nen na te leven. Een ande­re reden voor het lan­ger bewa­ren van per­soons­ge­ge­vens is voor het geval Ben­va­lor wordt aan­ge­spro­ken in een juri­di­sche procedure.

5. Het delen van persoonsgegevens

In bepaal­de geval­len kan Ben­va­lor uw per­soons­ge­ge­vens delen met der­den, waar­on­der, maar niet beperkt tot:

 • der­den die rele­vant zijn voor de juri­di­sche dien­sten die Ben­va­lor ver­strekt, zoals weder­par­tij­en, ande­re advo­ca­ten, gerech­te­lij­ke instan­ties en ande­re overheidsinstellingen;
 • der­den, zoals toe­zicht­hou­ders en ande­re instan­ties, om aan wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen te voldoen;
 • exter­ne leve­ran­ciers in ver­band met de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens voor de in dit pri­va­cysta­te­ment omschre­ven doeleinden.

Door­gif­te van uw per­soons­ge­ge­vens naar boven­staan­de der­de par­tij­en geschiedt alleen voor de in dit pri­va­cysta­te­ment genoem­de doel­ein­den en uit­slui­tend op basis van de in dit pri­va­cysta­te­ment ver­mel­de grondslagen.

Der­den aan wie wij uw per­soons­ge­ge­vens ver­strek­ken zijn zelf ver­ant­woor­de­lijk voor de nale­ving van de pri­va­cy­wet­ge­ving. Ben­va­lor is niet ver­ant­woor­de­lijk noch aan­spra­ke­lijk voor de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens door deze derden.

Voor zover een der­de uw per­soons­ge­ge­vens ver­werkt in de hoe­da­nig­heid van een ver­wer­ker van Ben­va­lor, sluit Ben­va­lor met een der­ge­lij­ke der­de een ver­wer­kers­over­een­komst af die aan de in de AVG omschre­ven ver­eis­ten voldoet.

Om onze dien­sten te kun­nen ver­strek­ken kan het nodig zijn dat Ben­va­lor uw per­soons­ge­ge­vens door­geeft aan een ont­van­ger in een land bui­ten de Euro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruim­te. Ben­va­lor zal erop toe­zien dat een der­ge­lij­ke door­gif­te van gege­vens geschiedt vol­gens de van toe­pas­sing zijn­de wet- en regelgeving.

6. De bescher­ming van per­soons­ge­ge­vens en uw rechten

Ben­va­lor heeft sys­te­men, pro­ces­sen en de inter­ne orga­ni­sa­tie op de pri­va­cy­rech­ten inge­richt. Er zijn pas­sen­de maat­re­ge­len geno­men om uw per­soons­ge­ge­vens te bevei­li­gen tegen onge­oor­loof­de of onrecht­ma­ti­ge ver­wer­king en tegen ver­lies, ver­nie­ti­ging, scha­de, aan­pas­sing of bekendmaking.

U beschikt als betrok­ke­ne over een aan­tal rechten:

 • Het recht op datapor­ta­bi­li­teit
  Dit houdt in dat u het recht heeft uw gege­vens te ont­van­gen in een gestruc­tu­reer­de, gang­ba­re en machi­ne­lees­ba­re vorm. Daar­bij heeft u het recht deze gege­vens aan een ande­re ver­ant­woor­de­lij­ke over te dragen.
 • Het recht op ver­ge­tel­heid
  Het recht op ver­wij­de­ring van uw per­soons­ge­ge­vens. Daar­bij dient u er reke­ning mee te hou­den dat er zich omstan­dig­he­den kun­nen voor­doen waar­in Ben­va­lor ver­plicht is uw gege­vens te bewa­ren om aan onze juri­di­sche en wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen te voldoen;
 • Het recht op inza­ge
  Dit bete­kent dat u een ver­zoek kan doen om inza­ge te krij­gen in de per­soons­ge­ge­vens die Ben­va­lor van u ver­za­meld heeft. Daar­bij dient u er reke­ning mee te hou­den dat er zich omstan­dig­he­den kun­nen voor­doen waar­in Ben­va­lor bevoegd is om, van­we­ge bij­voor­beeld pro­fes­si­o­neel ver­scho­nings­recht, niet te vol­doen aan uw ver­zoek om kopie­ën van per­soons­ge­ge­vens te verstrekken.
 • Het recht op rec­ti­fi­ca­tie of aan­vul­ling van uw gegevens

Het recht om per­soons­ge­ge­vens die u ver­werkt te wij­zi­gen indien deze onjuist of onvol­le­dig zijn.

 • Het recht op beper­king van ver­wer­king
  Het recht om bezwaar te maken tegen of te ver­zoe­ken om beper­king van de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens. Nog­maals, er kun­nen zich omstan­dig­he­den voor­doen waar­in Ben­va­lor wet­te­lijk bevoegd is om niet aan uw ver­zoek te voldoen.
 • Het recht met betrek­king tot geau­to­ma­ti­seer­de besluit­vor­ming en pro­fi­le­ring
  Het recht op een men­se­lij­ke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Het recht van een betrok­ke­ne om onder omstan­dig­he­den van­we­ge rede­nen die ver­band hou­den met zijn spe­ci­fie­ke situ­a­tie bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van hem betref­fen­de persoonsgegevens.

7. Coo­kies

Ben­va­lor maakt gebruik van coo­kies op haar web­si­te. Een coo­kie is een klein tekst­be­stand dat door een web­brow­ser op uw com­pu­ter wordt opge­sla­gen. U kunt het gebruik van coo­kies blok­ke­ren door de instel­lin­gen in uw web­brow­ser aan te pas­sen. Dit kan dan ech­ter wel van invloed zijn op het func­ti­o­ne­ren van de website.

De web­si­te maakt geen gebruik van trac­king coo­kies of adver­ten­tie cookies.

De vol­gen­de func­ti­o­ne­le en ana­ly­ti­sche coo­kies kun­nen via de web­si­te zon­der uw voor­af­gaan­de toe­stem­ming wor­den geplaatst:

Con­tact

Mocht u vra­gen heb­ben over de bevei­li­ging van uw per­soons­ge­ge­vens, of als er aan­wij­zin­gen van mis­bruik zijn, wordt u ver­zocht con­tact met ons op te nemen via tan@​benvalor.​com.

Mocht u nog nade­re infor­ma­tie wil­len of vra­gen of klach­ten heb­ben over de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens, dan kunt u schrif­te­lijk con­tact met ons opne­men via: tan@​benvalor.​com of Ben­va­lor, t.a.v. mr. H.H. Tan, Post­bus 85450, 3508 AL Utrecht.

Dit pri­va­cysta­te­ment is voor het laatst bij­ge­werkt op 24 mei 2018. Ben­va­lor behoudt zich het recht voor dit pri­va­cysta­te­ment een­zij­dig aan te pas­sen. U wordt aan­ge­ra­den dit pri­va­cysta­te­ment her­haal­de­lijk te raad­ple­gen. Wan­neer er spra­ke is van fun­da­men­te­le wij­zi­ging van dit pri­va­cysta­te­ment, volgt een dui­de­lij­ke ken­nis­ge­ving via onze website.