Benvalor Placeholder A

Over Ben­va­lor Erfecht

Ben­va­lor Erf­recht advi­seert erf­ge­na­men, exe­cu­teurs, ver­ef­fe­naars en ont­erf­de kin­de­ren, maar ook pro­fes­si­o­nals zoals nota­ris­sen en accoun­tants die onder­steu­ning zoe­ken bij erf­rech­te­lij­ke zaken. 

Ben­va­lor Erf­recht bestaat uit Judith Jan­sens van Gel­li­cum. Zij heeft jaren­lan­ge erva­ring als advo­caat en fis­ca­list. Judith is lid van de VEAN, de door de Neder­land­se advo­ca­ten­or­de erken­de spe­ci­a­lis­ten­ver­e­ni­ging voor erf­recht­ad­vo­ca­ten. Haar ken­nis van het erf­recht en het fis­ca­le recht zet ze graag in voor cli­ën­ten die ons bena­de­ren met ver­schil­len­de vra­gen. Of het nu gaat om een ont­erfd kind dat aan­spraak wil maken op zijn legi­tie­me por­tie, een exe­cu­teur die advies nodig heeft over de omvang van zijn bevoegd­he­den, het doen van aan­gif­te erf­be­las­ting of het oplos­sen van een geschil tus­sen erf­ge­na­men onder­ling: bij Judith kun je terecht.

Judith heeft veel erva­ring met het voe­ren van pro­ce­du­res, maar nog meer erva­ring met het vin­den van een oplos­sing bui­ten de rech­ter om. Ze com­bi­neert haar ken­nis van het civie­le en fis­ca­le recht om een resul­taat te berei­ken waar­in alle aspec­ten zijn meegenomen.

Ben­va­lor Erf­recht beschikt over een uit­ge­breid net­werk aan advo­ca­ten in het bui­ten­land. Is er advies nodig over bui­ten­land­se aspec­ten van een nala­ten­schap? Wij bren­gen je graag in con­tact met onze ver­trouw­de collega’s.

Ben­va­lor Erf­recht is onder­deel van Ben­va­lor Advo­ca­ten, een mid­del­groot advo­ca­ten­kan­toor in Utrecht. Onze col­le­ga’s hou­den zich bezig met het advi­se­ren op civiel en fis­caal gebied van onder­ne­min­gen, onder­ne­mers en pri­va­te clients.

Onze spe­ci­a­lis­ten

Judith

Judith Jan­sens van Gellicum

Part­ner

Judith is sinds 2001 advo­caat en gespe­ci­a­li­seerd in fis­caal recht en erf­recht. Van­we­ge deze com­bi­na­tie bestaan haar cli­ën­ten voor­al uit fami­lie­be­drij­ven en ver­mo­gen­de par­ti­cu­lie­ren. De twee spe­ci­a­li­sa­ties van Judith komen samen in het erf­recht en nala­ten­schaps- en ver­mo­gens­plan­ning, waar de fis­ca­le com­po­nent een belang­rij­ke rol speelt.

Ze advi­seert onder meer fami­lie­be­drij­ven en ver­mo­gen­de par­ti­cu­lie­ren over bedrijfs­op­vol­ging, schen­king tij­dens leven en tes­ta­men­ten. Daar­naast kan Judith optre­den als ver­ef­fe­naar of exe­cu­teur in com­plexe nala­ten­schap­pen. Judith is lid van de spe­ci­a­lis­ten­ver­e­ni­ging VEAN (Ver­e­ni­ging voor Erf­recht Advo­ca­ten Neder­land) en de NOVEX (Neder­land­se Orga­ni­sa­tie van Exe­cu­teurs). In 2015 heeft Judith de leer­gang Erf­recht van de Aca­de­mie voor de Rechts­prak­tijk cum lau­de afgerond.