Benvalor Placeholder A

Ver­ef­fe­naars

Een nala­ten­schap kan om ver­schil­len­de rede­nen ver­ef­fend wor­den. Als één of meer erf­ge­na­men de erfe­nis bene­fi­ci­air heb­ben aan­vaard, is het in begin­sel ver­plicht deze vol­gens de regels van de ver­ef­fe­ning af te wik­ke­len. De erf­ge­na­men tre­den dan geza­men­lijk op als ver­ef­fe­naars. Soms benoemt een rech­ter een ver­ef­fe­naar in een nala­ten­schap waar­in de erf­ge­na­men zelf, bij­voor­beeld door onder­lin­ge con­flic­ten, niet tot afwik­ke­ling kun­nen komen. 

De ver­ef­fe­ning dient in de eer­ste plaats het belang van de schuld­ei­sers van de nala­ten­schap. Pas als na beta­ling van alle schul­den iets res­teert, wordt dit ter beschik­king gesteld aan de erf­ge­na­men om te ver­de­len.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag