Benvalor Placeholder G
ver­ef­fe­naars

Ver­ef­fe­ning

Als een of meer erf­ge­na­men bene­fi­ci­air heb­ben aan­vaard, of als de rech­ter daar­toe heeft beslist, moet een nala­ten­schap wor­den ver­ef­fend. Dat bete­kent dat de nala­ten­schap vol­gens de regels van de ver­ef­fe­ning wordt afge­wik­keld. Die regels stel­len het belang van de schuld­ei­sers van de nala­ten­schap voor­op. Zij moe­ten eerst wor­den vol­daan. Pas als de schul­den zijn betaald, kun­nen de erf­ge­na­men een even­tu­eel res­tant met elkaar verdelen.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag

Wie is vereffenaar

add-circle

Wie als ver­ef­fe­naar optreedt, hangt af van hoe de ver­ef­fe­ning is inge­tre­den. Heb­ben één of meer erf­ge­na­men bene­fi­ci­air aan­vaard, dan zijn de erf­ge­na­men samen ver­ef­fe­naars van de nala­ten­schap. Als de ver­ef­fe­ning is uit­ge­spro­ken door de recht­bank, dan zal de recht­bank een ver­ef­fe­naar benoe­men. Dat kun­nen één of meer van de erf­ge­na­men zelf zijn, maar zal vaker een des­kun­di­ge zijn zoals een advo­caat of nota­ris. Zeker in nala­ten­schap­pen waar de erf­ge­na­men niet meer samen door een deur kun­nen, of waar­in com­plexe schul­den zit­ten, ligt benoe­ming van een der­de voor de hand. 

Wat doet de vereffenaar

add-circle

Voor de omvang van de taken van de ver­ef­fe­naar, moet onder­scheid gemaakt wor­den tus­sen de zwa­re en de lich­te ver­ef­fe­ning. Uit­gangs­punt is dat de erf­ge­na­men als ver­ef­fe­naars onder het lich­te regime val­len en de door de recht­bank benoem­de ver­ef­fe­naar onder het zwa­re regime. 

De ver­ef­fe­naar beheert de boe­del en ver­te­gen­woor­digt de erf­ge­na­men in en bui­ten rech­te. Dat bete­kent dat de erf­ge­na­men gedu­ren­de de ver­ef­fe­ning niet bevoegd zijn om over de nala­ten­schap (of hun aan­deel daar­in) te beschik­ken. De ver­ef­fe­naar begint met het maken van een boe­del­be­schrij­ving van de nala­ten­schap en van het inven­ta­ri­se­ren van de schuld­ei­sers. In dat kader publi­ceert de ver­ef­fe­naar zijn benoe­ming en een oproe­ping van schuld­ei­sers in de krant. Schuld­ei­sers krij­gen de gele­gen­heid hun vor­de­rin­gen bij de ver­ef­fe­naar in te die­nen. In geval van lich­te ver­ef­fe­ning is deze publi­ca­tie niet nodig.

Ver­vol­gens zal de ver­ef­fe­naar een lijst van schuld­ei­sers opstel­len en moe­ten beoor­de­len of die uit de boe­del kun­nen wor­den vol­daan. Als dat niet het geval is, mag de ver­ef­fe­naar goe­de­ren uit de nala­ten­schap ver­ko­pen. De ver­ef­fe­naar stelt ver­vol­gens, in geval van een zwa­re ver­ef­fe­ning, een uit­de­lings­lijst op: een lijst waar­op hij vast­legt wel­ke schul­den uit de erfe­nis vol­daan moe­ten wor­den en welk bedrag elk van de schuld­ei­sers krijgt. Die uit­de­lings­lijst wordt bij de recht­bank gede­po­neerd en ligt voor ieder­een ter inza­ge. Ook daar­van publi­ceert de ver­ef­fe­naar een aan­kon­di­ging. Schuld­ei­sers en erf­ge­na­men kun­nen tegen deze lijst bezwaar maken. Nadat even­tu­e­le bezwa­ren door de recht­bank zijn beoor­deeld, wordt de lijst defi­ni­tief en kun­nen de schuld­ei­sers wor­den vol­daan. Is spra­ke van een lich­te ver­ef­fe­ning, dan kan de ver­ef­fe­naar zon­der depo­ne­ring van de uit­de­lings­lijst direct over­gaan tot beta­ling van de schuldeisers.

Na het vol­doen van de schul­den is de ver­ef­fe­ning afge­rond. Het­geen na het vol­doen van de schul­den nog res­teert van de nala­ten­schap, wordt door de ver­ef­fe­naar ver­vol­gens ter beschik­king gesteld aan de erf­ge­na­men. Pas dan kun­nen de erf­ge­na­men over­gaan tot ver­de­ling. Na afron­ding van zijn taak, legt de ver­ef­fe­naar reke­ning en ver­ant­woor­ding af. Bij een zwa­re ver­ef­fe­ning wordt ook die reke­ning en ver­ant­woor­ding weer gede­po­neerd en wordt ook dat feit weer gepubliceerd. 

Het loon van de vereffenaar

add-circle

Een door de recht­bank benoem­de ver­ef­fe­naar heeft recht op loon. De hoog­te van het loon moet door de recht­bank wor­den vast­ge­steld. Dat gebeurt op basis van gespe­ci­fi­ceer­de fac­tu­ren van de ver­ef­fe­naar. De recht­bank sluit vaak aan bij de richt­lij­nen voor belo­ning van cura­to­ren en bewind­voer­ders bij fail­lis­se­men­ten (de Reco­fa-richt­lij­nen).

Het loon van de door de recht­bank benoem­de ver­ef­fe­naar wordt uit de nala­ten­schap voldaan.