Benvalor Placeholder G
ver­ef­fe­naars

Lega­ten

Via een legaat kun je iets nala­ten aan iemand, zon­der dat die­ge­ne erf­ge­naam wordt. Met het opne­men van een legaat in een tes­ta­ment ont­staat een vor­de­rings­recht voor de lega­ta­ris, dege­ne voor wie het legaat bestemd is. De lega­ta­ris kan het legaat aan­vaar­den of niet. Aan­vaard je een legaat, dan wordt je schuld­ei­ser van de nalatenschap.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag

Legaat vrij van recht — erfbelasting

add-circle

Ook over een legaat moet erf­be­las­ting wor­den betaald. De hoofd­re­gel is dat de ont­van­ger van het legaat zelf die belas­ting moet vol­doen. In het tes­ta­ment kan ech­ter ook wor­den bepaald dat het legaat vrij van recht’ is. Dat bete­kent dat het legaat een net­to ver­krij­ging is: de erf­be­las­ting moet wor­den vol­daan van­uit de nalatenschap. 

Vrucht­ge­bruik­le­gaat

add-circle

Een veel­voor­ko­mend legaat is het legaat waar­bij het vrucht­ge­bruik over de hele erfe­nis aan de part­ner van de over­le­de­ne wordt gege­ven. De (ande­re) erf­ge­na­men krij­gen wel de eigen­dom van hun erf­deel, maar mogen daar nog niet over beschik­ken zolang het vrucht­ge­bruik duurt. Zolang het vrucht­ge­bruik duurt, mag de part­ner het ver­mo­gen van de over­le­de­ne gebrui­ken. Dat bete­kent in de prak­tijk meest­al dat de woning in gebruik blijft bij de part­ner, net als de inboe­del daar­van, en dat het sal­do op bank­re­ke­nin­gen vast­staat en in elk geval het ren­de­ment aan de part­ner toekomt. 

De erf­la­ter kan in het tes­ta­ment bepa­lin­gen opne­men om meer invul­ling te geven aan het vrucht­ge­bruik. Daar­mee kun­nen bij­voor­beeld regels wor­den gemaakt over het recht om het ver­mo­gen te ver­brui­ken en daar op in te teren. 

De vrucht­ge­brui­ker is ver­plicht om jaar­lijks bij te hou­den wel­ke zaken niet meer aan­we­zig zijn, wel­ke zaken daar­voor in de plaats zijn geko­men en wel­ke opbreng­sten het vrucht­ge­bruik­ver­mo­gen heeft gegenereerd.