Benvalor Placeholder D

Tes­ta­men­ten

Alleen door mid­del van een tes­ta­ment of een codi­cil kun je beschik­ken over je nala­ten­schap. In een tes­ta­ment is over het alge­meen vast­ge­legd wie de erf­ge­na­men van de over­le­de­ne zijn, of er lega­ten zijn gemaakt, exe­cu­teurs zijn benoemd of een bewind wordt inge­steld. Of er een tes­ta­ment is, hoor je vaak van de nota­ris. Die kan bij het cen­traal tes­ta­men­ten­re­gis­ter opvra­gen of een over­le­de­ne een tes­ta­ment had. 

Soms kun je twij­fe­len of iemand nog wel vol­le­dig in staat was zijn wil te bepa­len op het moment dat een tes­ta­ment werd opge­steld. Is dat niet het geval, dan kan een der­ge­lijk tes­ta­ment moge­lijk wor­den vernietigd. 

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag

Gere­la­teer­de arti­ke­len (6)

Stief­moe­der krijgt de hele erfe­nis! Wat nu?

Als ouders na een over­lij­den of echt­schei­ding nieuw lief­des­ge­luk vin­den, wordt de fami­lie een stuk­je gro­ter en – hope­lijk – gezel­li­ger. Meer dan eens ver­an­dert dat ech­ter als de ouder over­lijdt. De nieu­we levens­part­ner wordt dan in de ogen van de kin­de­ren, gewild of onge­wild, een boze stief­ou­der’ als blijkt dat hij of zij de hele erfe­nis krijgt.
Lees ver­der

Ver­an­dert nieu­we vrouw na over­lij­den in boze stief­moe­der? Voor­kom ruzie om de erfenis!

Een twee­de huwe­lijk is met regel­maat de bron van con­flic­ten over de afwik­ke­ling van een nala­ten­schap. Kin­de­ren zijn vaak onaan­ge­naam ver­rast als zij zien hoe de erfe­nis wordt ver­deeld tus­sen hen en hun stief­ou­der. Door een gemeenschap…
Lees ver­der

Greep uit de kas door gevol­mach­tigd kind

In tij­den van inter­net­ban­kie­ren is het een veel­voor­ko­mend feno­meen: vader of moe­der geeft aan één van de kin­de­ren een vol­macht om over de bank­re­ke­ning te beschik­ken en zo de finan­ci­ën te beheren.
Lees ver­der

Zwij­gen is niet altijd goud — Als niet de hele erfe­nis boven tafel komt

Heb je het idee dat niet de alle bezit­tin­gen van de over­le­de­ne in de boe­del­be­schrij­ving zijn opge­no­men, en ande­re erf­ge­na­men hei­me­lijk zaken ach­ter pro­be­ren te hou­den? Dan kan ze dat duur komen te staan. De wet bepaalt dat wie…
Lees ver­der

Nieu­we wet bescher­ming erf­ge­na­men tegen schulden

Op 1 sep­tem­ber 2016 treedt de Wet bescher­ming erf­ge­na­men tegen schul­den” in wer­king. Meer dan eens blij­ken erf­ge­na­men een nala­ten­schap onge­wild zui­ver te heb­ben aan­vaard, waar­na zij met de kost­ba­re gevol­gen daar­van worden…
Lees ver­der

Wets­voor­stel biedt onvol­doen­de bescher­ming erfgenamen

Het wets­voor­stel bescher­ming erf­ge­na­men tegen onver­wach­te schul­den’ doet niet wat het zegt te zul­len doen. Het beschermt erf­ge­na­men onvol­doen­de tegen het risi­co om met hun eigen ver­mo­gen aan­spra­ke­lijk te zijn voor een tekort in een…
Lees ver­der