Benvalor Placeholder I

Legi­tie­me Por­tie Calculator

Wel­kom bij Amy, de Legi­tie­me­Por­tie­Cal­cu­la­tor van Ben­va­lor Erf­recht­ad­vo­ca­ten. Amy helpt je op weg bij het bere­ke­nen van de hoog­te van je legi­tie­me por­tie. De uit­komst van deze bere­ke­ning is een eer­ste indi­ca­tie van waar je als ont­erfd kind aan­spraak op kunt maken, geba­seerd op je eigen input.

De gege­vens die je invult wor­den door ons niet opge­sla­gen. Ook de uit­komst en het gege­ne­reer­de rap­port wor­den ner­gens bewaard.