Benvalor Placeholder F

Exe­cu­teurs

De exe­cu­teur heeft als taak om de goe­de­ren van de nala­ten­schap te behe­ren en de schul­den van de nala­ten­schap te beta­len die tij­dens zijn beheer vol­daan moe­ten wor­den. De exe­cu­teur ver­te­gen­woor­digt daar­bij de erf­ge­na­men in en bui­ten rech­te. Ook ver­zorgt de exe­cu­teur de aan­gif­te erf­be­las­ting.

Als exe­cu­teur kun­nen door de erf­la­ter één of meer van de erf­ge­na­men zijn benoemd, of een pro­fes­si­o­nal zoals een nota­ris of accoun­tant. In het tes­ta­ment zijn vaak bepa­lin­gen opge­no­men over de omvang van de taak van de exe­cu­teur, diens bevoegd­he­den en de belo­ning die aan de exe­cu­teur moet wor­den vol­daan. De exe­cu­teur heeft een hele prak­ti­sche taak bij de afwik­ke­ling van de nala­ten­schap en is daar­bij het aan­spreek­punt voor de erf­ge­na­men en de schuld­ei­sers van de overledene.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag