Benvalor Placeholder F
exe­cu­teurs

Inter­na­ti­o­naal erven

Nala­ten­schap­pen zijn niet altijd een vol­le­dig Neder­land­se aan­ge­le­gen­heid. Het komt regel­ma­tig voor dat een erfe­nis ook inter­na­ti­o­na­le aspec­ten heeft. Dat kan het geval zijn als een erf­la­ter bui­ten Neder­land woon­ach­tig was, of als de erf­ge­na­men of (een deel van) de bezit­tin­gen zich in Neder­land bevin­den. Voor­dat de erfe­nis kan wor­den afge­wik­keld, zal dan eerst op grond van het inter­na­ti­o­na­le recht moe­ten wor­den vast­ge­steld welk recht van toe­pas­sing is op de nala­ten­schap en hoe de nala­ten­schap moet wor­den afge­wik­keld. Ook zal moe­ten wor­den vast­ge­steld welk land belas­ting kan en mag hef­fen. Hef­fen meer­de­re lan­den belas­ting, dan zal moe­ten wor­den beke­ken of er recht bestaat op voor­ko­ming van dub­be­le belasting.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag

Gere­la­teer­de arti­ke­len (1)

Euro­pe­se Erf­recht­ver­or­de­ning in wer­king getreden

Op 17 augus­tus 2015 is de Euro­pe­se Erf­recht­ver­or­de­ning in wer­king getre­den, die de civiel­rech­te­lij­ke afwik­ke­ling van nala­ten­schap­pen bin­nen de EU moet vereenvoudigen.
Lees ver­der