Benvalor Placeholder H
exe­cu­teurs

Fis­caal

Het fis­caal opti­maal struc­tu­re­ren van ver­mo­gen begint tij­dens leven door esta­te plan­ning. Na over­lij­den spe­len ook veel fis­ca­le vragen.

Als iemand die in Neder­land zijn woon­plaats had over­lijdt, heeft dat ook fis­ca­le gevol­gen. Zo moe­ten de erf­ge­na­men bin­nen acht maan­den aan­gif­te erf­be­las­ting doen. Als er een exe­cu­teur benoemd is, behoort het doen van deze aan­gif­te tot diens taak. In de aan­gif­te erf­be­las­ting moe­ten alle bezit­tin­gen en schul­den van de erf­la­ter wor­den aan­ge­ge­ven. De ver­schul­dig­de erf­be­las­ting komt ten las­te van dege­ne die erft, ten­zij die een ver­krij­ging vrij van recht’ krijgt.

Ook zal de laat­ste aan­gif­te inkom­sten­be­las­ting van de over­le­de­ne moe­ten wor­den gedaan. De erf­ge­na­men zul­len ver­vol­gens in hun eigen aan­gif­te inkom­sten­be­las­ting het onver­deel­de aan­deel in de nala­ten­schap moe­ten aan­ge­ven. Als de erf­la­ter een aan­mer­ke­lijk belang in een ven­noot­schap had, leidt het over­lij­den ook tot een afre­ken­plicht in de inkom­sten­be­las­ting. Onder voor­waar­den kan deze belas­ting­claim wor­den door­ge­scho­ven naar de toekomst.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag

Gere­la­teer­de arti­ke­len (1)

Digi­ta­le aan­gif­te erfbelasting

Van­af 20 april 2015 is het digi­ta­le aan­gif­te­pro­gram­ma voor de erf­be­las­ting beschik­baar voor het geval een per­soon in het jaar 2015 is overleden.
Lees ver­der