Benvalor Placeholder G

Esta­te planning

Esta­te plan­ning of suc­ces­sie­plan­ning gaat om het opti­maal benut­ten van fis­ca­le moge­lijk­he­den om het ver­mo­gen door te geven naar de vol­gen­de generatie(s). Er zijn veel ver­schil­len­de instru­men­ten die gebruikt kun­nen wor­den in de esta­te plan­ning. Advies hier­over is altijd toe­ge­sne­den op het spe­ci­fie­ke ver­mo­gen, de fami­lie-omstan­dig­he­den en de eigen doe­len en wensen.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag