Benvalor Placeholder D

Erf­ge­na­men

Na over­lij­den, ver­erft het ver­mo­gen van de over­le­de­ne in begin­sel naar diens erf­ge­na­men. Wie er erf­ge­naam zijn, volgt uit een tes­ta­ment of – als dat er niet is – uit de wet. Erf­ge­na­men komen voor veel belang­rij­ke keu­zes te staan, te begin­nen bij de vraag of ze de erfe­nis aan­vaar­den, ver­wer­pen of bene­fi­ci­air aan­vaar­den. Hoe kies je wat te doen, als blijkt dat je een erfe­nis krijgt?

Ver­vol­gens moet de nala­ten­schap wor­den afge­wik­keld. Soms heeft een exe­cu­teur of ver­ef­fe­naar de ver­ant­woor­de­lijk­heid dit te doen, maar ook de erf­ge­na­men zelf kun­nen de nala­ten­schap moe­ten afwik­ke­len. Wat komt daar alle­maal bij kij­ken en waar moet reke­ning mee wor­den gehouden?

Wij advi­se­ren erf­ge­na­men in ieder sta­di­um van de afwik­ke­ling van de nala­ten­schap, te begin­nen bij het maken van de keu­ze om (bene­fi­ci­air) te aan­vaar­den of te ver­wer­pen. Wij heb­ben veel erva­ring met de ver­schil­len­de vra­gen waar­voor een erf­ge­naam kan komen te staan en kun­nen voor hen ook de aan­gif­te erf­be­las­ting verzorgen. 

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag