Benvalor Placeholder A
erf­ge­na­men

Ver­de­ling

Het slot­stuk van de afwik­ke­ling van een nala­ten­schap is de ver­de­ling. Nadat de boe­del klaar is gemaakt voor ver­de­ling, en alle schul­den zijn vol­daan, kun­nen de erf­ge­na­men onder­ling de nala­ten­schap ver­de­len. Tot­dat de ver­de­ling tot stand is gebracht, moet de boe­del wor­den beheerd. Dat is, als zij er zijn, de taak van een exe­cu­teur of ver­ef­fe­naar. Heb­ben zij hun werk­zaam­he­den afge­rond, of ont­bra­ken exe­cu­teur of ver­ef­fe­naar in het geheel, dan behe­ren de erf­ge­na­men de boe­del gezamenlijk. 

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag

Gere­la­teer­de arti­ke­len (1)

Zwij­gen is niet altijd goud — Als niet de hele erfe­nis boven tafel komt

Heb je het idee dat niet de alle bezit­tin­gen van de over­le­de­ne in de boe­del­be­schrij­ving zijn opge­no­men, en ande­re erf­ge­na­men hei­me­lijk zaken ach­ter pro­be­ren te hou­den? Dan kan ze dat duur komen te staan. De wet bepaalt dat wie…
Lees ver­der