Benvalor Placeholder G
erf­ge­na­men

Kinds­deel als vordering

Als iemand over­lijdt en een echt­ge­noot met kin­de­ren ach­ter­laat, bestaat de moge­lijk­heid dat de nala­ten­schap zo wordt ver­deeld dat de langst­le­ven­de echt­ge­noot alle bezit­tin­gen en schul­den krijgt, en de kin­de­ren een vor­de­ring ter hoog­te van hun erf­deel krij­gen op deze echt­ge­noot. Die vor­de­ring is meest­al niet opeis­baar tot het over­lij­den van deze langst­le­ven­de echt­ge­noot. Wel wordt over deze vor­de­ring een ren­te bere­kend, zodat de vor­de­ring groeit. De kin­de­ren heb­ben een incas­so-risi­co: het is maar de vraag of bij het opeis­baar wor­den van de vor­de­ring nog genoeg ver­mo­gen aan­we­zig is, om deze vor­de­rin­gen uit te betalen. 

Wordt de nala­ten­schap op grond van de wet of een tes­ta­ment op deze manier ver­deeld? Dan is het goed zo snel moge­lijk vast te leg­gen hoe hoog de vor­de­rin­gen van de kin­de­ren zijn en wel­ke ren­te daar­over ver­schul­digd is. Ook bestaan er soms moge­lijk­he­den voor kin­de­ren om alvast te vra­gen om zeker­heid voor beta­ling, of om alvast bezit­tin­gen van de over­le­den ouder te krij­gen als beta­ling op de vor­de­ring. Wel­ke opties je hebt, lees je hieronder. 

Heb je een vor­de­ring gekre­gen op een stief­ou­der? Dan geeft de wet je extra bescher­ming. Hoe? Dat lees je hier.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag

Uit­be­ta­ling eisen

add-circle

Soms is in het tes­ta­ment bepaald dat het kinds­deel eer­der kan wor­den opge­ëist, bij­voor­beeld als de langst­le­ven­de ouder onder bewind wordt gesteld, in een ver­zor­gings­te­huis gaat wonen, of her­trouwt. Regelt het tes­ta­ment niets? Dan geeft de wet de moge­lijk­heid om in som­mi­ge geval­len te vra­gen om goe­de­ren uit de erfe­nis te krij­gen, met een waar­de van maxi­maal het kinds­deel. De vor­de­ring wordt op die manier in natu­ra’ vol­daan, door het geven van spul­len. De waar­de van de goe­de­ren die het kind heeft gekre­gen, komt in min­de­ring op diens vordering.

Deze moge­lijk­heid bestaat onder meer als de langst­le­ven­de ouder her­trouwt, of als het kinds­deel moet wor­den opge­ëist bij een stief­ou­der.

Hoog­te van het kinds­deel en rente

add-circle

De vor­de­ring die een kind als erf­deel krijgt, wordt bere­kend door de waar­de van de com­ple­te erfe­nis vast te stel­len en ver­vol­gens te bepa­len hoe groot het erf­deel van het kind is. Blij­ven na over­lij­den een moe­der en twee kin­de­ren ach­ter, dan zijn zij op grond van de wet alle­maal voor één der­de deel erf­ge­naam. Is de waar­de van de erfe­nis EUR 60.000, dan bedra­gen de kinds­de­len EUR 20.000 en krij­gen de kin­de­ren voor dat bedrag een niet-opeis­ba­re vor­de­ring op hun moeder.

De vor­de­ring wordt ver­hoogd met een ren­te. Spre­ken par­tij­en niets af, dan wordt die ren­te bere­kend door het per­cen­ta­ge van de wet­te­lij­ke ren­te te nemen, en daar zes van­af te trek­ken. Omdat de wet­te­lij­ke ren­te al jaren lager is dan zes pro­cent, bete­kent dat fei­te­lijk dat geen ren­te ver­schul­digd wordt op grond van de wet. Dat is niet voor­de­lig: hoe hoger de vor­de­ring van de kin­de­ren op hun moe­der in de loop der jaren wordt, hoe klei­ner de erfe­nis van moe­der te zij­ner tijd zal zijn en hoe min­der erf­be­las­ting daar dus over betaald moet wor­den. Om die reden maken veel men­sen gebruik van de wet­te­lij­ke moge­lijk­heid om een ande­re, hoge­re ren­te af te spreken. 

Gere­la­teer­de arti­ke­len (3)

Als de erfe­nis leeg is – kan een schen­king aan je broer of zus wor­den teruggedraaid?

Bij het over­lij­den van een ouder gaan alle bezit­tin­gen in de regel naar diens part­ner – de langst­le­ven­de. De kin­de­ren krij­gen een vor­de­ring ter hoog­te van hun erf­deel op die langst­le­ven­de. Pas bij diens over­lij­den kun­nen de kin­de­ren hun…
Lees ver­der

Stief­moe­der krijgt de hele erfe­nis! Wat nu?

Als ouders na een over­lij­den of echt­schei­ding nieuw lief­des­ge­luk vin­den, wordt de fami­lie een stuk­je gro­ter en – hope­lijk – gezel­li­ger. Meer dan eens ver­an­dert dat ech­ter als de ouder over­lijdt. De nieu­we levens­part­ner wordt dan in de ogen van de kin­de­ren, gewild of onge­wild, een boze stief­ou­der’ als blijkt dat hij of zij de hele erfe­nis krijgt.
Lees ver­der

Ver­an­dert nieu­we vrouw na over­lij­den in boze stief­moe­der? Voor­kom ruzie om de erfenis!

Een twee­de huwe­lijk is met regel­maat de bron van con­flic­ten over de afwik­ke­ling van een nala­ten­schap. Kin­de­ren zijn vaak onaan­ge­naam ver­rast als zij zien hoe de erfe­nis wordt ver­deeld tus­sen hen en hun stief­ou­der. Door een gemeenschap…
Lees ver­der