Benvalor Placeholder D
erf­ge­na­men

Aan­gif­te erfbelasting

Over iede­re nala­ten­schap moet een aan­gif­te erf­be­las­ting bij de belas­ting­dienst wor­den inge­diend. Het indie­nen hier­van is de taak van de exe­cu­teur, of — als er geen exe­cu­teur is — van de erf­ge­na­men zelf. De aan­gif­te moet wor­den inge­diend bin­nen zeven maan­den na het over­lij­den. Lukt dat niet, dan moet uit­stel wor­den gevraagd en om een voor­lo­pi­ge aan­slag voor de geschat­te omvang van de nala­ten­schap wor­den gevraagd, om te voor­ko­men dat belas­tingren­te moet wor­den betaald.

Het is belang­rijk de aan­gif­te erf­be­las­ting zorg­vul­dig in te vul­len. Niet alleen omdat je ver­plicht bent een juis­te aan­gif­te te doen, maar ook omdat keu­zes die bij het invul­len van de aan­gif­te wor­den gemaakt ver­strek­ken­de gevol­gen kun­nen hebben. 

Wij kun­nen de aan­gif­te erf­be­las­ting voor exe­cu­teurs of erf­ge­na­men vol­le­dig ver­zor­gen. Ook kun­nen wij een second opi­ni­on geven over aan­gif­tes die al zijn opge­steld of inge­diend door ande­ren. Wel­licht is het de moei­te waard een aan­vul­len­de of cor­ri­ge­ren­de aan­gif­te in te dienen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Stel hier je vraag en wij nemen con­tact met je op
Stel je vraag!