Benvalor Placeholder E
erf­ge­na­men

Levens­tes­ta­ment

Een tes­ta­ment kun je niet alleen gebrui­ken om te beschik­ken over je nala­ten­schap. Door het opma­ken van een zoge­noemd levens­tes­ta­ment, kun je ook je aller­han­de zaken rege­len die al kun­nen gaan spe­len bij leven. Zo kun je in een levens­tes­ta­ment vast­leg­gen wie er bevoegd is om namens jou te beschik­ken over je ver­mo­gen als je daar zelf niet meer toe in staat bent, maar ook wie namens jou beslis­sin­gen mag nemen op medisch gebied.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag

Gere­la­teer­de arti­ke­len (2)

Greep uit de kas door gevol­mach­tigd kind

In tij­den van inter­net­ban­kie­ren is het een veel­voor­ko­mend feno­meen: vader of moe­der geeft aan één van de kin­de­ren een vol­macht om over de bank­re­ke­ning te beschik­ken en zo de finan­ci­ën te beheren.
Lees ver­der

22 maan­den onvoor­waar­de­lij­ke gevan­ge­nis­straf voor ver­duis­te­ren ver­mo­gen met behulp van volmacht

In april 2016 ver­oor­deel­de de recht­bank Noord-Neder­land een echt­paar tot 22 maan­den cel voor het plun­de­ren van de reke­ning van een oude­re dame met behulp van een volmacht.
Lees ver­der