Benvalor Placeholder D
erf­ge­na­men

Stief­ou­ders

Als een van je ouders is her­trouwd en over­lijdt zon­der tes­ta­ment, dan heeft de stief­ou­der een ster­ke erf­rech­te­lij­ke posi­tie ten opzich­te van de kin­de­ren. Als er geen tes­ta­ment is waar­in een ande­re rege­ling is opge­no­men, geldt de zoge­naam­de wet­te­lij­ke ver­de­ling’. Dat bete­kent dat de stief­ou­der als langst­le­ven­de echt­ge­noot alle bezit­tin­gen en schul­den toe­ge­deeld krijgt. De kin­de­ren krij­gen hun kinds­deel in de vorm van een geld­vor­de­ring, die pas opeis­baar is bij over­lij­den van de stief­ou­der. Heeft de stief­ou­der het ver­mo­gen voor dat moment opge­maakt? Dan blij­ven de kin­de­ren met lege han­den achter. 

Krijg je een kinds­deel in de vorm van een geld­vor­de­ring, dan heb je (soms) wel moge­lijk­he­den je posi­tie te ver­ster­ken. Als de vor­de­ring op een stief­ou­der is, biedt de wet nog extra moge­lijk­he­den. Wel­ke? Dat lees je hierna.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag

Gere­la­teer­de arti­ke­len (3)

Als de erfe­nis leeg is – kan een schen­king aan je broer of zus wor­den teruggedraaid?

Bij het over­lij­den van een ouder gaan alle bezit­tin­gen in de regel naar diens part­ner – de langst­le­ven­de. De kin­de­ren krij­gen een vor­de­ring ter hoog­te van hun erf­deel op die langst­le­ven­de. Pas bij diens over­lij­den kun­nen de kin­de­ren hun…
Lees ver­der

Stief­moe­der krijgt de hele erfe­nis! Wat nu?

Als ouders na een over­lij­den of echt­schei­ding nieuw lief­des­ge­luk vin­den, wordt de fami­lie een stuk­je gro­ter en – hope­lijk – gezel­li­ger. Meer dan eens ver­an­dert dat ech­ter als de ouder over­lijdt. De nieu­we levens­part­ner wordt dan in de ogen van de kin­de­ren, gewild of onge­wild, een boze stief­ou­der’ als blijkt dat hij of zij de hele erfe­nis krijgt.
Lees ver­der

Ver­an­dert nieu­we vrouw na over­lij­den in boze stief­moe­der? Voor­kom ruzie om de erfenis!

Een twee­de huwe­lijk is met regel­maat de bron van con­flic­ten over de afwik­ke­ling van een nala­ten­schap. Kin­de­ren zijn vaak onaan­ge­naam ver­rast als zij zien hoe de erfe­nis wordt ver­deeld tus­sen hen en hun stief­ou­der. Door een gemeenschap…
Lees ver­der