Benvalor Placeholder I
erf­ge­na­men

Vol­mach­ten

Regel­ma­tig vra­gen men­sen hun kin­de­ren of ande­ren in hun nabije omge­ving om namens hen hun geld­za­ken te rege­len. Dat is niet moei­lijk: ieder meer­der­ja­rig per­soon kan aan een ander een vol­macht geven, waar­mee die ander de bevoegd­heid krijgt om in zijn naam op te tre­den en rechts­han­de­lin­gen te ver­rich­ten. Een vol­macht is bedoeld om de zaken te rege­len voor een even­tu­e­le late­re peri­o­de van wils­on­be­kwaam­heid of voor een peri­o­de waar­in iemand (tij­de­lijk) niet in staat is om zijn/​haar eigen zaken te rege­len. Ook zie je dat ouders aan één van hun kin­de­ren een vol­macht geven omdat ze min­der mobiel zijn en/​of het zelf te inge­wik­keld vin­den.

Een vol­macht is bedoeld voor het rege­len van ver­mo­gens­rech­te­lij­ke zaken. Wil je alvast de bevoegd­heid rege­len om alle beslis­sin­gen te nemen als je dat zelf mis­schien niet meer kunt, dus niet alleen finan­ci­eel maar ook per­soon­lijk? Dan kun je dit doen met een levens­tes­ta­ment.

Wil je een vol­macht geven of gebrui­ken, zorg er dan voor dat de afspra­ken over de vol­macht goed vast­lig­gen. Het gebruik van een vol­macht kan ach­ter­af lei­den tot dis­cus­sies: Was de vol­macht­ge­ver nog wils­be­kwaam toen de vol­macht werd gege­ven? Heeft de gevol­mach­tig­de wel op een goe­de manier gebruik gemaakt van de vol­macht, en geen greep uit de kas’ gedaan? Kan er nog gevraagd wor­den om reke­ning en ver­ant­woor­ding over de geno­men beslissingen?

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel hier je vraag

Gere­la­teer­de arti­ke­len (2)

Als de erfe­nis leeg is – kan een schen­king aan je broer of zus wor­den teruggedraaid?

Bij het over­lij­den van een ouder gaan alle bezit­tin­gen in de regel naar diens part­ner – de langst­le­ven­de. De kin­de­ren krij­gen een vor­de­ring ter hoog­te van hun erf­deel op die langst­le­ven­de. Pas bij diens over­lij­den kun­nen de kin­de­ren hun…
Lees ver­der

Greep uit de kas door gevol­mach­tigd kind

In tij­den van inter­net­ban­kie­ren is het een veel­voor­ko­mend feno­meen: vader of moe­der geeft aan één van de kin­de­ren een vol­macht om over de bank­re­ke­ning te beschik­ken en zo de finan­ci­ën te beheren.
Lees ver­der