Benvalor Placeholder I
erf­ge­na­men

Legi­tie­me portie

Ben je als kind (gedeel­te­lijk) ont­erfd, dan kun je een beroep doen op je legi­tie­me por­tie om toch iets uit de nala­ten­schap van je ouder te krij­gen. Je bent dan geen erf­ge­naam, maar schuld­ei­ser van de nala­ten­schap. Hoe groot je legi­tie­me por­tie is, hangt niet alleen af van de omvang van de nala­ten­schap, maar bij­voor­beeld ook van schen­kin­gen die bij leven al zijn gedaan en van wat op grond van een tes­ta­ment kan wor­den ver­kre­gen. De legi­ti­ma­ris heeft recht op infor­ma­tie om de hoog­te van zijn vor­de­ring vast te stel­len en kan die infor­ma­tie opvra­gen bij de erf­ge­na­men en een even­tu­e­le exe­cu­teur.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag

Gere­la­teer­de arti­ke­len (2)

Stief­moe­der krijgt de hele erfe­nis! Wat nu?

Als ouders na een over­lij­den of echt­schei­ding nieuw lief­des­ge­luk vin­den, wordt de fami­lie een stuk­je gro­ter en – hope­lijk – gezel­li­ger. Meer dan eens ver­an­dert dat ech­ter als de ouder over­lijdt. De nieu­we levens­part­ner wordt dan in de ogen van de kin­de­ren, gewild of onge­wild, een boze stief­ou­der’ als blijkt dat hij of zij de hele erfe­nis krijgt.
Lees ver­der

Ver­an­dert nieu­we vrouw na over­lij­den in boze stief­moe­der? Voor­kom ruzie om de erfenis!

Een twee­de huwe­lijk is met regel­maat de bron van con­flic­ten over de afwik­ke­ling van een nala­ten­schap. Kin­de­ren zijn vaak onaan­ge­naam ver­rast als zij zien hoe de erfe­nis wordt ver­deeld tus­sen hen en hun stief­ou­der. Door een gemeenschap…
Lees ver­der