Benvalor Placeholder D

Alge­me­ne Voorwaarden

Alge­me­ne Voor­waar­den 2019 Ben­va­lor B.V.

 1. Ben­va­lor is een beslo­ten ven­noot­schap (“Ben­va­lor B.V.”) en oefent in geïn­te­greerd ver­band tus­sen advo­ca­ten en belas­ting­ad­vi­seurs (“beroeps­beoefenaren”) de rechts­prak­tijk uit. De aan­deel­hou­ders van Ben­va­lor B.V. zijn beslo­ten ven­noot­schap­pen of natuur­lij­ke per­so­nen. Op ver­zoek wordt een lijst van aan­deel­hou­ders ter beschik­king gesteld.
 2. Alle aan Ben­va­lor B.V. ver­strek­te opdrach­ten wor­den uit­slui­tend aan­vaard en uit­ge­voerd onder toe­pas­se­lijk­heid van deze alge­me­ne voor­waar­den. Aan­vaar­ding door of namens Ben­va­lor B.V. van een aan­bod van een opdracht­ge­ver waar­in wordt ver­we­zen naar door de opdracht­ge­ver gehan­teer­de alge­me­ne voor­waar­den geschiedt met uit­druk­ke­lij­ke van de hand wij­zing van die voorwaarden. 
 3. Onge­acht door wie van de aan Ben­va­lor B.V. ver­bon­den beroeps­be­oe­fe­na­ren een opdracht wordt aan­vaard of (al dan niet in samen­wer­king met ande­ren) wordt uit­ge­voerd, geldt uit­slui­tend Ben­va­lor B.V. als opdrachtnemer.
 4. De con­trac­tu­e­le of bui­ten­con­trac­tu­e­le aan­spra­ke­lijk­heid van Ben­va­lor B.V. voor scha­de, voort­vloeiend uit of ver­band hou­dend met even­tu­e­le tekort­ko­min­gen bij de uit­voe­ring van opdrach­ten is beperkt tot het bedrag dat in het des­be­tref­fen­de geval uit hoof­de van de door Ben­va­lor B.V. geslo­ten beroepsaansprakelijkheids­verzekering wordt uit­ge­keerd, ver­meer­derd met het bedrag van het eigen risi­co dat inge­vol­ge de polis­voor­waar­den door Ben­va­lor B.V. wordt gedragen.
 5. De opdracht­ge­ver is uit­slui­tend gerech­tigd Ben­va­lor B.V. aan te spre­ken tot dit beperk­te bedrag. Elke vor­de­ring tot scha­de­ver­goe­ding jegens werk­ne­mers, advo­ca­ten of bestuur­ders van de prak­tijk­ven­noot­schap­pen waar­in bepaal­de part­ners hun werk­zaam­he­den ver­rich­ten is uit­ge­slo­ten. Dit der­den­be­ding is bedon­gen ten behoe­ve van genoem­de per­so­nen die te allen tij­de een beroep op deze bepa­ling kun­nen doen.
 6. Alle vor­de­rings­rech­ten met betrek­king tot de uit­voe­ring van opdrach­ten of anders­zins uit deze over­een­komst voort­vloei­end, die­nen bin­nen een jaar na de datum waar­op de opdracht­ne­mer zich van het aan die vor­de­ring ten grond­slag lig­gen­de pro­bleem bewust werd of rede­lij­ker­wijs bewust had kun­nen zijn, te wor­den inge­diend. Deze neer­ge­leg­de beper­king is niet van toe­pas­sing op scha­de die is ver­oor­zaakt door opzet of gro­ve schuld of voor zover deze bij wet of beroeps­re­gel­ge­ving ver­bo­den zijn.
 7. Ben­va­lor B.V. zal, inge­val zij in het kader van een opdracht dienst­ver­le­ners inscha­kelt die niet bin­nen haar orga­ni­sa­tie werk­zaam zijn (“onder-opdracht­ne­mers”) bij de selec­tie de nodi­ge zorg­vul­dig­heid in acht nemen en waar nodig tevo­ren over­leg­gen met de opdracht­ge­ver. Ben­va­lor B.V. is niet aan­spra­ke­lijk voor even­tu­e­le fou­ten of tekort­ko­min­gen van door haar inge­scha­kel­de onder-opdracht­ne­mers. Elke door of namens Ben­va­lor B.V. aan­vaar­de opdracht houdt de bevoegd­heid van Ben­va­lor B.V. in om alge­me­ne voor­waar­den en/​of aan­spra­ke­lijk­heids­be­per­kin­gen die door onder-opdracht­ne­mers wor­den gehan­teerd mede namens de opdracht­ge­ver te aanvaarden.
 8. Opdrach­ten wor­den met ter­zij­de­stel­ling van de arti­ke­len 7:404 en 7:407 lid 2 BW, door Ben­va­lor B.V. aan­vaard en uitgevoerd.
 9. Niet alleen Ben­va­lor B.V., maar ook onder-opdracht­ne­mers die bij de uit­voe­ring van eni­ge opdracht zijn inge­scha­keld kun­nen op deze alge­me­ne voor­waar­den een beroep doen.
 10. Alle bedin­gen in deze alge­me­ne voor­waar­den zijn mede gemaakt ten behoe­ve van de aandeel­houders en bestuur­ders van Ben­va­lor B.V., de bestuur­ders van de aan­deel­hou­ders van Ben­va­lor B.V. die beslo­ten ven­noot­schap­pen zijn, als­me­de van al die­ge­nen die ten behoe­ve van Ben­va­lor B.V. werk­zaam zijn of werk­zaam zijn geweest.
 11. Deze alge­me­ne voor­waar­den zijn in het Neder­lands opge­steld en in meer­de­re talen ver­taald. Inge­val van geschil over de inhoud of strek­king van deze alge­me­ne voor­waar­den zal de Neder­land­se tekst bin­dend zijn.
 12. Alle tarie­ven zijn exclu­sief btw en ver­schot­ten, ten­zij anders aangegeven.
 13. De rechts­ver­hou­ding tus­sen de opdracht­ge­ver en Ben­va­lor B.V. is onder­wor­pen aan Neder­lands recht. Even­tu­e­le geschil­len zul­len uit­slui­tend wor­den beslecht door de recht­bank te Utrecht.

Deze alge­me­ne voor­waar­den zijn te raad­ple­gen op www​.ben​va​lor​.nl en wor­den u op eer­ste ver­zoek kos­te­loos toegestuurd.