Benvalor Placeholder A
exe­cu­teurs

Tes­ta­men­ten

Alleen door mid­del van een tes­ta­ment of een codi­cil kun je beschik­ken over je nala­ten­schap. In een tes­ta­ment is over het alge­meen vast­ge­legd wie de erf­ge­na­men van de over­le­de­ne zijn, of er lega­ten zijn gemaakt, exe­cu­teurs zijn benoemd of een bewind wordt inge­steld. Of er een tes­ta­ment is, hoor je vaak van de nota­ris. Die kan bij het cen­traal tes­ta­men­ten­re­gis­ter opvra­gen of een over­le­de­ne een tes­ta­ment had. 

Soms kun je twij­fe­len of iemand nog wel vol­le­dig in staat was zijn wil te bepa­len op het moment dat een tes­ta­ment werd opge­steld. Is dat niet het geval, dan kan een der­ge­lijk tes­ta­ment moge­lijk wor­den vernietigd. 

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag