Benvalor Placeholder H

Wat is de executele

In een tes­ta­ment kan een exe­cu­teur wor­den benoemd. Afhan­ke­lijk van de taken die in het tes­ta­ment aan de exe­cu­teur wor­den toe­be­deeld, kan de exe­cu­teur ver­ant­woor­de­lijk zijn voor het ver­zor­gen van de uit­vaart, voor het behe­ren van de boe­del en het vol­doen van schul­den die tij­dens zijn beheer betaald moe­ten wor­den, en voor het ver­de­len van de nalatenschap.

De wet kent de exe­cu­teur een recht toe op een belo­ning. In het tes­ta­ment kan daar­van wor­den afge­we­ken. Soms wordt de exe­cu­teur een hoger loon toe­ge­kend, soms juist een loon ont­zegd. Na het afron­den van de hem opge­dra­gen taak, moet de exe­cu­teur aan de erf­ge­na­men reke­ning en ver­ant­woor­ding afleggen. 

Als er gro­te pro­ble­men ont­staan tus­sen erf­ge­na­men en de exe­cu­teur, kan dit soms lei­den tot een ont­slag­pro­ce­du­re van de exe­cu­teur. De exe­cu­teur kan daar zelf om vra­gen, omdat hij vindt dat hij zijn taak niet meer naar beho­ren kan uit­oe­fe­nen. Ook de erf­ge­na­men kun­nen zijn ont­slag ver­zoe­ken bij de recht­bank als daar­voor een objec­tie­ve recht­vaar­di­ging is. 

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag