Arti­kel

22 maan­den onvoor­waar­de­lij­ke gevan­ge­nis­straf voor ver­duis­te­ren ver­mo­gen met behulp van volmacht

In april 2016 ver­oor­deel­de de recht­bank Noord-Neder­land een echt­paar tot 22 maan­den cel voor het plun­de­ren van de reke­ning van een oude­re dame met behulp van een volmacht.

Eer­der schre­ven wij al over gevol­mach­tig­den die meer dan eens een greep uit de kas doen. Dit gebeur­de ook in deze zaak. Het echt­paar ver­leent sinds 2002 zake­lij­ke finan­ci­ë­le dien­sten aan een oude­re dame. Van­af 2009 zijn zij, naar eigen zeg­gen, ook voor deze dame gaan zor­gen. Zij krij­gen in dat kader een vol­macht en kort daar­na ook de beschik­king over bank­pas­sen van de reke­nin­gen van de vrouw. Het echt­paar gebruikt de reke­nin­gen van de oude­re dame ver­vol­gens om aller­han­de pri­vé-uit­ga­ven te vol­doen. Van de reke­nin­gen wor­den onder meer de ener­gie­re­ke­ning voor hun eigen woning, het onder­houd van hun auto, vlieg­tic­kets en bood­schap­pen betaald. Daar­naast doet het echt­paar van­af de reke­nin­gen diver­se gif­ten aan hun eigen kin­de­ren. Het echt­paar stelt dat ze deze bedra­gen ver­re­ken­den met de vor­de­ring die zij op de oude­re dame had­den uit hoof­de van de door hen ver­leen­de zorg. Daar gaat de recht­bank ech­ter niet in mee. De recht­bank oor­deelt dat geen schrif­te­lij­ke over­een­komst bestaat op grond waar­van eni­ge ver­goe­ding ver­schul­digd is en dat het echt­paar daar­naast niet of nau­we­lijks aan­ne­me­lijk heb­ben gemaakt eni­ge zorg te heb­ben verleend.

In totaal heeft het echt­paar in een peri­o­de van vier jaar EUR 286.994,73 ver­duis­terd. De recht­bank ver­oor­deelt bei­den daar­om tot een onvoor­waar­de­lij­ke gevan­ge­nis­straf van 22 maan­den. [1] [2] Ze gaan dus daad­wer­ke­lijk de cel in.

Niet alleen een gevol­mach­tigd kind, maar een ook pro­fes­si­o­nal kan flink uit de bocht vlie­gen bij het uit­oe­fe­nen van een vol­macht. Het is daar­om ver­stan­dig om al in een vroeg sta­di­um na te den­ken over de vraag aan wie, als dat nood­za­ke­lijk zou wor­den, een vol­macht voor finan­ci­eel beheer wordt gege­ven. Dat kan bij­voor­beeld met behulp van een levens­tes­ta­ment. Daar­naast is het raad­zaam om bij het geven van een vol­macht de omvang daar­van goed te omschrij­ven en ook afspra­ken te maken over het afleg­gen van reke­ning en ver­ant­woor­ding. Hoe­wel con­flic­ten over het gevoer­de beheer daar­mee niet wor­den voor­ko­men, kan de beslech­ting ervan wel­licht wel iets wor­den ver­een­vou­digd. Ben­va­lor kan u advi­se­ren bij het opstel­len van een der­ge­lij­ke vol­macht, of bij­staan in geschil­len over de uit­oe­fe­ning daarvan.