Arti­kel

Euro­pe­se Erf­recht­ver­or­de­ning in wer­king getreden

Op 17 augus­tus 2015 is de Euro­pe­se Erf­recht­ver­or­de­ning in wer­king getre­den, die de civiel­rech­te­lij­ke afwik­ke­ling van nala­ten­schap­pen bin­nen de EU moet vereenvoudigen.

Voor bur­gers in de Euro­pe­se Unie wordt de afwik­ke­ling van een bui­ten­land­se erfe­nis of het ver­krij­gen van goe­de­ren uit een erfe­nis die zich in het bui­ten­land bevin­den een­vou­di­ger en min­der kost­baar. Dit is het gevolg van een nieu­we Euro­pe­se ver­or­de­ning over grens­over­schrij­den­de nala­ten­schap­pen die op 17 augus­tus 2015 in wer­king treedt. De ver­or­de­ning geldt in alle lid­sta­ten, met uit­zon­de­ring van het Ver­e­nigd Konink­rijk, Ier­land en Denemarken.

Meer infor­ma­tie over de Ver­or­de­ning vindt u op de site van het Minis­te­rie van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie. Uiter­aard kun­nen de erf­recht­spe­ci­a­lis­ten van Ben­va­lor u advi­se­ren over de afwik­ke­ling van grens­over­schrij­den­de nalatenschappen.

Vra­gen over inter­na­ti­o­naal erven?

Stel ze hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel hier je vraag