Arti­kel

Als de erfe­nis leeg is – kan een schen­king aan je broer of zus wor­den teruggedraaid?

Bij het over­lij­den van een ouder gaan alle bezit­tin­gen in de regel naar diens part­ner – de langst­le­ven­de. De kin­de­ren krij­gen een vor­de­ring ter hoog­te van hun erf­deel op die langst­le­ven­de. Pas bij diens over­lij­den kun­nen de kin­de­ren hun erf­deel incas­se­ren, als schuld­ei­ser van de langst­le­ven­de. Dat leidt soms tot ver­ve­len­de ver­ras­sin­gen, als er niet genoeg geld meer over blijkt om de schul­den aan de kin­de­ren uit het over­lij­den van hun eer­ste ouder uit te beta­len, voor­al als dat komt omdat al het geld al is weg­ge­schon­ken aan je broer of zus. Je vist als kind dan ach­ter het net en krijgt niets uit de erfe­nis van je eerst over­le­den ouder én van de langst­le­ven­de ouder. Kun je daar nog wat aan doen?

Besteed je geld hoe je wilt

Het uit­gangs­punt is – als het tes­ta­ment niets anders bepaalt – dat de langst­le­ven­de ouder vrij is om te doen en te laten met haar (of zijn – we gaan hier­na uit van een vrouw) geld wat zij wil. Met haar schul­den aan de kin­de­ren uit de erfe­nis van vader hoeft moe­der met ande­re woor­den geen reke­ning te hou­den. Maakt ze alles op? Dan is dat haar goed recht, ook als dat bete­kent dat de kin­de­ren met lege han­den ach­ter­blij­ven. Als moe­der alles uit­geeft, is haar erfe­nis op, en krij­gen de kin­de­ren ach­ter­af ook uit de erfe­nis van vader geen geld meer. Hun erf­deel van vader bestond immers uit een vor­de­ring op moe­der, maar die vor­de­ring kan nu niet wor­den betaald. Dat risi­co dat het erf­deel van vader niet meer uit­be­taald kan wor­den, ligt vol­le­dig bij de kin­de­ren. Of moe­der genoeg over­houdt om die schul­den te vol­doen, is afwachten.

De vor­de­ring van de kin­de­ren kan niet wor­den betaald

Als dat risi­co wer­ke­lijk­heid wordt, en niet (alles) kan wor­den betaald, is dat ver­ve­lend voor de kin­de­ren. Maar wie zal zijn moe­der kwa­lijk nemen, dat zij het geld heeft besteed aan bood­schap­pen, zorg­kos­ten, een luxe vakan­tie of mis­schien wel aan die mooie auto die al zo lang op haar ver­lang­lijst stond? 

Zuur­der zal het voe­len, als blijkt dat het geld is weg­ge­schon­ken, voor­al als het via schen­kin­gen is beland bij je broers of zus­sen. De kin­de­ren die geen schen­king kre­gen, blij­ven met lege han­den ach­ter, de ande­re broers of zus­sen zijn de lachen­de der­den en gaan er met het geld vandoor.

Schen­king terughalen?

Voor die spe­ci­fie­ke situ­a­tie maak­te de rech­ter onlangs een uit­zon­de­ring op het uit­gangs­punt dat moe­der vrij is te doen en te laten met haar geld wat zij wil. In de erfe­nis van moe­der zat niet genoeg geld meer om de vor­de­rin­gen van de kin­de­ren uit de eer­de­re erfe­nis van vader uit te beta­len. Dat werd onder meer ver­oor­zaakt door schen­kin­gen die moe­der deed aan één van de kin­de­ren. De Utrecht­se recht­bank oor­deel­de dat er geen ver­plich­ting voor moe­der had bestaan om te schen­ken, ter­wijl zij door die schen­kin­gen wil­lens en wetens de posi­tie van haar schuld­ei­sers – de kin­de­ren – bena­deel­de. Om die reden ver­nie­tig­de de recht­bank de schen­kin­gen. Dat bete­kent dat de schen­kin­gen in fei­te nooit heb­ben plaats­ge­von­den. De zus die deze schen­kin­gen had ont­van­gen, moest het geld terug­be­ta­len aan de nalatenschap.

De recht­bank heeft hier­mee een deur open­ge­zet voor het terug­vor­de­ren van schen­kin­gen van broers en zus­sen, waar­van ieder­een dacht dat die pot­dicht zat. Hoe ver die deur geo­pend is, zal moe­ten blij­ken. Deze uit­spraak biedt in elk geval nieu­we moge­lijk­he­den voor wie ten gunste van broers of zus­sen is benadeeld. 

Wil je meer weten over de (on)mogelijkheden schen­kin­gen terug te halen in jouw situ­a­tie?
Stel hier je vraag en wij nemen con­tact met je op!

Wil je meer weten over de (on)mogelijkheden schen­kin­gen terug te halen in jouw situatie?

Stel hier je vraag en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag!