Arti­kel

Stief­moe­der krijgt de hele erfe­nis! Wat nu?

Als ouders na een over­lij­den of echt­schei­ding nieuw lief­des­ge­luk vin­den, wordt de fami­lie een stuk­je gro­ter en – hope­lijk – gezel­li­ger. Meer dan eens ver­an­dert dat ech­ter als de ouder over­lijdt. De nieu­we levens­part­ner wordt dan in de ogen van de kin­de­ren, gewild of onge­wild, een boze stief­ou­der’ als blijkt dat hij of zij de hele erfe­nis krijgt.

Ont­dek je bij de nota­ris dat je na het over­lij­den van één van je ouders voor­lo­pig niets krijgt, omdat de erfe­nis naar je stief­ou­der gaat en jij ach­ter­blijft met een vor­de­ring die je nog niet kunt incas­se­ren? Dat bete­kent niet dat je altijd lijd­zaam hoeft te blij­ven toe­zien wat er met de erfe­nis van je ouder gebeurt. Er zijn moge­lijk­he­den om zaken vei­lig te stel­len en in som­mi­ge geval­len kan ook geld wor­den vast­ge­zet of zelfs al uit­be­taald. Wij bespre­ken hier­na de moge­lijk­he­den voor kin­de­ren om hun posi­tie ten opzich­te van hun stief­ou­der te ver­ster­ken na het over­lij­den van hun vader of moeder.

Wat gebeurt er bij het overlijden?

Als een over­le­de­ne geen tes­ta­ment heeft gemaakt, bepaalt de wet dat diens echt­ge­noot alle goe­de­ren van de nala­ten­schap krijgt. De kin­de­ren van de over­le­de­ne krij­gen een geld­vor­de­ring op de echt­ge­noot, ter hoog­te van de waar­de van hun erf­deel. Die vor­de­ring kun­nen ze ech­ter nog niet incas­se­ren. Er kan pas beta­ling wor­den gevor­derd bij over­lij­den van de echt­ge­noot, of als de echt­ge­noot in de schuld­sa­ne­ring belandt of fail­liet wordt verklaard.

Als er wel een tes­ta­ment is opge­steld, bevat dat vaak een ver­ge­lijk­ba­re rege­ling en wordt de wet­te­lij­ke ver­de­ling’ van toe­pas­sing ver­klaard. De gedach­te is dan om de (nieu­we) echt­ge­noot ver­zorgd ach­ter te laten’. De echt­ge­noot krijgt ook dan alle goe­de­ren en de kin­de­ren een vor­de­ring in geld. In het tes­ta­ment is in dat kader vaak ook bepaald dat die vor­de­ring niet opeis­baar is voor het over­lij­den van de echtgenoot.

Deze manier van afwik­ke­len van de erfe­nis, laat de kin­de­ren dus aan­van­ke­lijk met lege han­den. Ze krij­gen wel­is­waar een vor­de­ring, maar kun­nen die niet opei­sen en moe­ten nog maar zien wat er aan het ein­de van het leven van de stief­ou­der nog over is om ver­haal op te zoe­ken. Dit is met name ver­ve­lend als de nieu­we echt­ge­noot van de over­le­den ouder een stuk jon­ger is en dus nog een flin­ke levens­ver­wach­ting heeft. Sta­tis­tisch gezien duurt het dan nog lang voor­dat de kin­de­ren hun vor­de­ring kun­nen pro­be­ren te incas­se­ren. Daar komt bij dat kin­de­ren hun erf­deel vaak niet alleen uit finan­ci­eel oog­punt wil­len, maar ook graag wil­len beschik­ken over fami­lie­stuk­ken, foto’s of ande­re memo­ra­bi­lia die een bij­zon­de­re bete­ke­nis heb­ben. De kans bestaat dat de stief­ou­der die stuk­ken ver­koopt of ver­bruikt, en er bij het over­lij­den van de stief­ou­der niets meer over is.

Hoe­wel de moge­lijk­he­den niet heel ruim zijn, kun­nen kin­de­ren hun posi­tie ten opzich­te van hun stief­ou­der op een aan­tal manier verbeteren.

Vei­lig stel­len van spullen

De wet­ge­ver heeft met de terech­te wens om zaken van de ouder vei­lig te stel­len, reke­ning gehou­den. Als er spra­ke is van een stief­ou­der die alle goe­de­ren van de over­le­de­ne krijgt op grond van de wet of van een tes­ta­ment waar­in de wet­te­lij­ke ver­de­ling’ is toe­ge­past, dan is die stief­ou­der ver­plicht om aan de kin­de­ren de eigen­dom te geven van goe­de­ren uit de nala­ten­schap, die bij elkaar maxi­maal de waar­de heb­ben van de geld­vor­de­ring die de kin­de­ren heb­ben gekre­gen. De stief­ou­der betaalt op die manier (een deel van) de vor­de­ring uit in goe­de­ren. Het moet dan wel gaan om goe­de­ren van de over­le­de­ne, de kin­de­ren mogen geen aan­spraak maken op goe­de­ren die van de stief­ou­der zelf.

Helaas bete­kent een beroep op deze moge­lijk­heid nog altijd niet dat de goe­de­ren direct aan het kind ter beschik­king wor­den gesteld. De stief­ou­der krijgt een vrucht­ge­bruik en mag ze dus tot zijn of haar over­lij­den blij­ven gebruiken.

Wat win je hier dan wel mee? In de eer­ste plaats kun­nen de kin­de­ren zo alvast eige­naar wor­den van fami­lie­stuk­ken waar­van zij zeker wil­len weten dat ze niet wor­den ver­kocht of op een ande­re manier ver­dwij­nen. Daar­naast kun­nen ze zo voor­ko­men dat de stief­ou­der bij over­lij­den vol­le­dig op zijn of haar ver­mo­gen blijkt te zijn inge­teerd, waar­door er niets meer over is om de vor­de­rin­gen van de kin­de­ren te betalen.

Beslag?

De afge­lo­pen jaren is in het erf­recht de deur open­ge­zet voor het leg­gen van beslag voor vor­de­rin­gen zoals die op de stief­ou­der. Het is op dit moment nog niet dui­de­lijk hoe ver die deur open staat, maar de ver­wach­ting is dat het maar een klein kier­tje betreft.

Wat bereik je met het leg­gen van beslag? Ook dat zorgt er niet voor dat je nu al over geld of goe­de­ren kunt beschik­ken. Beslag zorgt er wél voor dat geld dat er is, vei­lig wordt gesteld. Het geld is, zolang het beslag er op ligt, niet meer beschik­baar voor de stief­ou­der. Je weet daar­mee zeker dat je vor­de­ring na diens over­lij­den kan wor­den betaald.

Om beslag te kun­nen leg­gen, lijkt er wel het nodi­ge aan de hand te moe­ten zijn. De stief­ou­der moet vol­doen­de geld heb­ben om ook zon­der het bedrag waar­op beslag is gelegd ruim­schoots van te kun­nen leven. Er moet ook een gegron­de reden zijn om beslag te leg­gen. Je moet kun­nen aan­to­nen dat er een reë­le kans is dat de stief­ou­der het geld opmaakt op een manier die onge­oor­loofd is jegens jou. Het uit­gangs­punt is immers dat de stief­ou­der het geld heeft geërfd en dus zelf mag beslis­sen hoe daar­mee wordt omge­gaan. Alleen onder uit­zon­der­lij­ke omstan­dig­he­den kan dat recht wor­den ingeperkt.

Met een beslag stel je, anders dan bij het beroep op de over­dracht van goe­de­ren, dus geen spul­len maar geld vei­lig. Ook hier geldt dat je de daad­wer­ke­lij­ke uit­be­ta­ling pas krijgt na over­lij­den van je stief­ou­der. Je weet met een beslag dan wel zeker dat er genoeg geld is om jouw vor­de­ring te vol­doen. Omdat deze rou­te niet in de wet is ver­an­kerd en pro­ce­du­res hier­over in het erf­recht nog vrij nieuw zijn, is het bepaald geen sine cure om via deze weg iets te bereiken.

Beroep op legi­tie­me portie

Een veel­ge­hoor­de sug­ges­tie om toch geld van de stief­ou­der te krij­gen, is om een beroep te doen op de legi­tie­me por­tie. Daar­mee krijg je als kind ook een vor­de­ring op de nala­ten­schap, alleen is die vor­de­ring – heel kort gezegd – de helft lager dan een gewoon erf­deel. Je snijdt jezelf met een beroep op die legi­tie­me por­tie dus finan­ci­eel gezien flink in de vin­gers. Heeft dat ver­vol­gens zin en kun je je geld eer­der krij­gen? Als er geen tes­ta­ment is, is het ant­woord helaas nee’. De wet bepaalt dat als de wet­te­lij­ke ver­de­ling van toe­pas­sing is, een legi­tie­me por­tie ook pas kan wor­den opge­ëist bij fail­lis­se­ment of over­lij­den van de stiefouder.

Is er wel een tes­ta­ment, dan is het de vraag of daar­in is opge­no­men dat de legi­tie­me por­tie pas opeis­baar is bij het over­lij­den van de stief­ou­der. Staat dat er niet in, dan kan via deze weg soms wél direct beta­ling wor­den ver­kre­gen, zij het van een veel lager bedrag. De moge­lijk­he­den han­gen af van de for­mu­le­ring van het testament.

Oude vor­de­ring

De snel­ste rou­te naar een beta­ling door de stief­ou­der na het over­lij­den van een eigen ouder, is als er nog een schuld is die de eigen ouder moest beta­len. Dit komt het mees­te voor in situ­a­ties waar­in het gaat om het over­lij­den van de twee­de ouder. Een voor­beeld: vader en moe­der waren ten tij­de van het over­lij­den van vader getrouwd. De kin­de­ren heb­ben toen uit de erfe­nis van vader een niet-opeis­ba­re vor­de­ring op hun moe­der heb­ben gekre­gen. Moe­der is ver­vol­gens her­trouwd. Door haar over­lij­den wordt de vor­de­ring uit de erfe­nis van vader als­nog opeis­baar. Ook als de vor­de­ring uit moe­ders eigen over­lij­den nog niet kan wor­den opge­ëist bij de stief­ou­der, kan wel beta­ling wor­den gevor­derd van die vor­de­ring uit de erfe­nis van vader.

Het gebeurt regel­ma­tig dat men­sen zich niet rea­li­se­ren dat der­ge­lij­ke vor­de­rin­gen nog bestaan, voor­al niet als het eer­ste over­lij­den al lang gele­den plaats­vond. Bij het over­lij­den van de twee­de ouder loont het zeker de moei­te om vast te stel­len of nog aan­spra­ken bestaan uit de erfe­nis van de ouder die als eer­ste over­leed en of die aan­spra­ken nu gel­dend kun­nen wor­den gemaakt. De beta­ling van deze vor­de­ring staat los van de erfe­nis van de twee­de ouder. Het erf­deel uit die erfe­nis blijft pas opeis­baar na het over­lij­den van de stiefouder.

Onder­ling overleg

Het ligt voor de hand, maar de snel­ste weg naar geld of goe­de­ren uit de erfe­nis die zich bij de stief­ou­der bevin­den, is door die in goe­de har­mo­nie te krij­gen. De stief­ou­der is niet ver­plicht te wach­ten met het uit­ke­ren van de erf­de­len van de kin­de­ren in geld of in goe­de­ren, maar kan beslis­sen nu al uit te beta­len of te ver­de­len. Als de stief­ou­der het zich kan ver­oor­lo­ven en het de kin­de­ren gunt, is dit de pret­tig­ste en mak­ke­lijk­ste manier om de erfe­nis te verdelen.

Con­clu­sie

Het kan een onaan­ge­na­me ver­ras­sing zijn als na het over­lij­den van een ouder blijkt dat de erfe­nis voor­als­nog in han­den van een stief­ou­der blijft. Wat kun je als kind doen om te zor­gen dat je je erf­deel uit­be­taald krijgt of de emo­ti­o­neel waar­de­vol­le spul­len behou­den blijven?

De wet geeft je moge­lijk­he­den om spul­len vei­lig te stel­len. Om zeker te zijn dat je vor­de­ring later betaald kan wor­den, kun je onder omstan­dig­he­den beslag leg­gen. Deze opties geven zeker­he­den voor de toe­komst, maar het bezit blijft bij de stiefouder.

Wil je nu al geld? Dan kun je je soms beroe­pen op je legi­tie­me por­tie. Dit kan alleen als er een tes­ta­ment gemaakt is en daar­in niet is opge­no­men dat deze legi­tie­me vor­de­ring niet opeis­baar is. In dat geval moet je genoe­gen nemen met min­der, maar kun je dat wel direct krij­gen. Soms kan als­nog direct beta­ling wor­den gekre­gen, maar dan van een oude vor­de­ring uit de erfe­nis van een eer­der over­le­den ouder.

Ver­uit de mak­ke­lijk­ste blijft het om op goe­de voet te leven met je stief­ou­der en te hopen dat hij of zij bereid is spul­len aan je te geven of zelfs je hele vor­de­ring te beta­len als jij dat graag wilt.

Meer weten over je posi­tie tegen­over je stiefouder?

Neem con­tact met ons op en wij bel­len je terug!
Stel hier je vraag