Benvalor Placeholder E
schuld­ei­sers

Infor­ma­tie­plich­ten

Wie heeft recht op wel­ke infor­ma­tie over een erfe­nis, het is een vraag die vaak voor veel dis­cus­sie zorgt. Erf­ge­na­men wil­len infor­ma­tie van exe­cu­teurs, ont­erf­de kin­de­ren wil­len hun vor­de­ring kun­nen bere­ke­nen en spre­ken de erf­ge­na­men aan, schuld­ei­sers wil­len weten of en hoe­veel ze betaald zul­len krij­gen. In de wet is op ver­schil­len­de plaat­sen in alge­me­ne bewoor­din­gen vast­ge­legd wie waar­op recht heeft. Die alge­me­ne bewoor­din­gen zijn ver­vol­gens ver­der inge­vuld in de rechtspraak.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag

Erf­ge­na­men

add-circle

Erf­ge­na­men heb­ben recht op alle infor­ma­tie over het ver­mo­gen van de over­le­de­ne. De admi­ni­stra­tie van een erf­la­ter behoort ook tot zijn bezit­tin­gen die ver­er­ven. Alle erf­ge­na­men moe­ten toe­gang heb­ben tot de boe­del en dus ook tot die admi­ni­stra­tie. De erf­ge­na­men heb­ben daar­naast, als rechts­op­vol­gers’ van de erf­la­ter, dezelf­de rech­ten op infor­ma­tie van ban­ken, belas­ting­dienst en ande­re par­tij­en als de over­le­de­ne had toen hij nog leef­de. Zij kun­nen die par­tij­en dus bena­de­ren met een ver­zoek om informatie.

Exe­cu­teur
Als er een exe­cu­teur benoemd is, beheert die de boe­del en kan die dus fei­te­lijk beslis­sen wie de admi­ni­stra­tie mag inzien. De exe­cu­teur heeft op grond van de wet de ver­plich­ting om alle erf­ge­na­men alle inlich­tin­gen over de nala­ten­schap te geven, die zij van hem ver­lan­gen. Het opvra­gen van infor­ma­tie bij exter­ne par­tij­en is in begin­sel exclu­sief de taak van de exe­cu­teur. De erf­ge­na­men zul­len zich via hem tot ban­ken of de belas­ting­dienst moe­ten wenden.

Ont­erf­de kin­de­ren / Legitimarissen

add-circle

Heb je een beroep gedaan op je legi­tie­me por­tie, dan heb je recht op alle infor­ma­tie die nodig is om de hoog­te van die legi­tie­me por­tie vast te stel­len. Dat bete­kent dat je recht hebt op alle infor­ma­tie die nodig is om vast te stel­len wel­ke bezit­tin­gen en wel­ke schul­den de over­le­de­ne had. Voor het bere­ke­nen van de legi­tie­me por­tie is daar­naast ook rele­vant om te weten wel­ke schen­kin­gen de over­le­de­ne aan zijn kin­de­ren heeft gedaan, en wel­ke schen­kin­gen in de vijf jaar voor over­lij­den aan ande­re zijn gedaan, wat de ver­ef­fe­nings­kos­ten van de nala­ten­schap zijn en wel­ke kos­ten zijn gemaakt voor de uitvaart.

De legi­ti­ma­ris mag deze infor­ma­tie opvra­gen bij alle erf­ge­na­men en bij de exe­cu­teur, als die er is. De legi­ti­ma­ris kan dus niet zelf infor­ma­tie opvra­gen bij instan­ties en is afhan­ke­lijk van de erf­ge­na­men en exe­cu­teur om een vol­le­dig beeld van zijn posi­tie te krijgen.

Infor­ma­tie opeisen

add-circle

Heb je recht op infor­ma­tie, maar word die je ten onrech­te ont­hou­den? Dan kun je de rech­ter vra­gen de ander te ver­oor­de­len deze infor­ma­tie te ver­strek­ken onder last van een dwang­som. Dit bete­kent dat als de ande­re par­tij blijft wei­ge­ren de stuk­ken af te geven, zij een dwang­som (geld­be­drag) ver­schul­digd wor­den aan jou. Voor het voe­ren van een der­ge­lij­ke pro­ce­du­re is bij­stand door een advo­caat verplicht.