Benvalor Placeholder E

Pro­ce­de­ren

Hoe­wel het altijd fij­ner is een nala­ten­schap af te wik­ke­len zon­der tus­sen­komst van de rech­ter, ont­kom je er soms niet aan: pro­ce­de­ren. De rech­ter kan uit­komst bie­den bij veel con­flic­ten. Er kan bij­voor­beeld een oor­deel gevraagd wor­den over de omvang van de nala­ten­schap, de ver­de­ling ervan, over de hoog­te van de legi­tie­me por­tie of over het ver­strek­ken van informatie.

In som­mi­ge geval­len kun­nen par­tij­en zon­der advo­ca­ten pro­ce­de­ren, maar in veel zaken is bij­stand door een advo­caat ver­plicht. Een advo­caat zorgt voor het instel­len van de juis­te vor­de­ring op de juis­te grond­slag tegen de juis­te par­tij­en bij de juis­te rechter.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag

Gere­la­teer­de arti­ke­len (2)

Als de erfe­nis leeg is – kan een schen­king aan je broer of zus wor­den teruggedraaid?

Bij het over­lij­den van een ouder gaan alle bezit­tin­gen in de regel naar diens part­ner – de langst­le­ven­de. De kin­de­ren krij­gen een vor­de­ring ter hoog­te van hun erf­deel op die langst­le­ven­de. Pas bij diens over­lij­den kun­nen de kin­de­ren hun…
Lees ver­der

Stief­moe­der krijgt de hele erfe­nis! Wat nu?

Als ouders na een over­lij­den of echt­schei­ding nieuw lief­des­ge­luk vin­den, wordt de fami­lie een stuk­je gro­ter en – hope­lijk – gezel­li­ger. Meer dan eens ver­an­dert dat ech­ter als de ouder over­lijdt. De nieu­we levens­part­ner wordt dan in de ogen van de kin­de­ren, gewild of onge­wild, een boze stief­ou­der’ als blijkt dat hij of zij de hele erfe­nis krijgt.
Lees ver­der